รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต


อาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมอบรมต้านทุจริตศึกษา 
ห้กับเด้กนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย


Comments