กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1.  นางรัชนี  จันทร์ปุย            ผู้ทรงคุณวุฒิ                    ประธานกรรมการ

2.  นายบุญสูง  สาลีนุ้ย           ผู้แทนผู้ปกครอง                         กรรมการ

3.  นายธนิสร  อินตะนัย          ผู้แทนครู                                  กรรมการ

4.  นายประเทือง  ปลื้มสุด       ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

5. นายสว่าง  มีพันธุ์               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ

6. นายสาคร  โชคบรรดิษฐ์       ผู้แทนศิษย์เก่า                            กรรมการ

7.  นายอานัส  นาคำ              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา    กรรมการ

8.  นายอุทิศ  จันทร์สะดวง       ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

9.  นายดาวเด่น  เหลาผา         ผู้อำนวยการสถานศึกษา                กรรมการและเลขานุการComments