ประวัติโรงเรียน

ประวัติย่อของโรงเรียน 
ที่ตั้งของโรงเรียน     โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗    ตำบลปากชม  อำเภอปากชม จังหวัดเลย    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ ส ำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๘ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา โดย 
ร.อ.ประมวล  มงคลกฤษ์  นายอำเภอปากชม  จังหวัดเลย  เป็นผู้ก่อตั้ง นายนริศ  ชัชวาล หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอปากชม เป็นเจ้าหน้าที่ได้รับ มอบหมายงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑-ป. ๖ทางราชการได้แต่งตั้ง
นายบุญรอด  จำรัสกลาง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๖  มีนักเรียน ๕๓ คน  เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๑๖   ในปีนี้ทาง ราชการได้ส่งผู้ช่วยครูมาท าการสอนอีก ๓ คน คือ 
๑.นายสมศักดิ์  ราชพัฒน์                                                                                                                                          ๒.นายร่วม    เถียรสายออ                                                                                                                                       ๓.นายบุญยืน  อ่อมอิ่ม 
          เมื่อปีการศึกษา ๒๕๑๗  ทางราชการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  ได้บรรจุ นายประวัติ  ตาสี     มารับราชการ และมีครูมาช่วยราชการ ๑ คน คือ ส.อ. โสภณ  ลาภภิณโญ 
-เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖ นายรอด  จำรัสกลาง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่                                                                                              -เมื่อปีการศึกษา ๒๕๑๙ นายจรูญ  จันทร์สว่าง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่                                                                                          -เมื่อวันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๓๔ นายสมพิศ  แสนใจวุฒิ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่                                                                                -เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๓ นายสฤษดิ์  กุลภา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่                                                                                    -เมื่อวันที่ ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ นางไพวรรณีย์  สีดา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
-เมื่อวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  นายดาวเด่น  เหลาผา  มาด ารงต าแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน 
Comments