นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

 

           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์     ที่มีความสมดุลย์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย (Vision)

 

           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย พุทธศักราช  ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายในปี ๒๕๖๕ ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ชำนาญเทคโนโลยี  เก่ง  ดี  มีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ (Mission)

                                    ๑.      จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการทุกด้านและมีความพร้อม

๒.      จัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กในเขตบริการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงร้อยละ 

๓.      พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ

๔.      ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ  สวยงาม  ปลอดภัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

๕.      จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

๖.      ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Purpose)

                                    ๑.      มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และมีบรรยากาศของความตื่นตัวทางการเรียนสถานศึกษา

๒.      มีครูและบุคลากรที่มีความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนรู้ได้ มีประสิทธิภาพสูง

๓.   มีผู้เรียนซึ่งมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้มีคุณธรรมจริยะรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๔.      มีผู้เรียนที่ชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๕.   มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนในการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา


Comments