โครงสร้างงานวิชาการ

ที่

กิจกรรม

วัน/เวลา

ผู้รับผิดชอบ

1

เขียนรายละเอียดโครงการ

ตุลาคม 2561

 

 

 

นายธนิสร  อินตะนัย

 

2

เสนอโครงการต่อที่ประชุม

ตุลาคม 2561

3

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ

ตุลาคม 2561

4

ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 2561

5

จัดกิจกรรม

ต.ค.61 – ก.ย.62

6

วัดและประเมินผล

กันยายน 2562

7

การรายงาน

กันยายน 2562
ที่

กิจกรรม

เครื่องมือวัดประเมินผล

ผู้ประเมิน

1

รักการอ่าน

แบบสังเกต  แบบสอบถาม

 

 

 

นายธนิสร  อินตะนัย

 

2

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

3

กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน

4

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้น ปฐมวัย-ประถมศึกษา